GYM- EN TURNVERENIGING

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering staat weer voor de deur! Hierbij zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

De vergadering wordt gehouden op 25 maart 2015, 20.30 uur in buurtgebouw de Noorderhoek te Beilen (Acacialaan). Voorafgaand aan de vergadering kan je nog even het verslag van voorgaand jaar bekijken.

De agenda is als volgt:

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Notulen ledenvergadering maart 2014
Financieel verslag 2014,
Begroting 2015
Contributieverhoging
Verslag en benoeming kascommissie
Technische- en wedstrijdcommissie: Jaarverslag
Leidingzaken: Jaarverslag
Communicatiecommissie: Jaarverslag
Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet verkiesbaar (op herhaling):
Gert Datema (voorzitter sponsor-en pr cie.)
De sponsoring- en PR is ondergebracht bij de Communicatiecommissie. Voor sponsoring is een commissielid aangetrokken, hierdoor is de voorzittersrol sponsor- en PR niet vacant.
Rondvraag
Sluiting