GYM- EN TURNVERENIGING

Uitnodiging ledenvergadering FIT Beilen

26 maart 2019, 20.00 uur in buurtgebouw de Noorderhoek te Beilen (Mussenakkers 1A)

 

 • Opening en vaststelling agenda

 

 • Mededelingen

 

 • Notulen ledenvergadering maart 2018

 

 • Financieel verslag 2018,

Begroting 2019

 

 • Verslag en benoeming kascommissie

 

 • Technische- en wedstrijdcommissie: Jaarverslag

 

 • Leidingzaken: Jaarverslag

 

 • Communicatiecommissie: Jaarverslag

 

 • Bestuursverkiezing:
  aftredend: Josephine Klein
  aftredend: Sebastiaan Nijwening
  kandidaat technische zaken : Jeroen Timmerman
  kandidaat penningmeester: Claudia Mulder

 

 • Rondvraag

 

 • Sluiting